Ed. Infantil

Back to homepage

QUI SÓM

L’etapa d’educació infantil comprèn els nens i nenes entre els 3 i 6 anys: els ESTELS (P-3), les  BALDUFES (P-4) i  els PATINETS  (P-5). El principal objectiu de l’etapa és aconseguir que els nens i nenes siguin autònoms i capaços de desenvolupar-se personalment i intel·lectualment en un ambient emocionalment estable i engrescador.

El nostre projecte pedagògic es basa en desvetllar i potenciar en cada alumne les seves capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, acompanyant-los i compartint amb ells la il·lusió per a la descoberta del món que els envolta, sense deixar de potenciar els valors que, com a petites persones, hauran d’anar adquirint i practicant com a membres d’un grup.

En aquest procés comptem i busquem  la col·laboració i la complicitat de les famílies dels nostres alumnes, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant en tota aquesta primera etapa escolar.

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El JOC serà el mitjà essencial i necessari per al bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.

Hi ha tres àrees bàsiques de coneixement que es treballen de manera global i interdisciplinària, establint relacions entre els seus continguts:

  • Descoberta d’un mateix: adquisició dels hàbits necessaris per promoure l’autonomia i la confiança en un mateix. Proposem activitats en què cada nen i nena pugui explorar les seves capacitats motrius amb la manipulació d’objectes.
  • Descoberta de l’entorn: utilització, com a mitjà per conèixer, de l’entorn més proper. Establiment de relacions entre les diferents activitats proposades i allò que ens envolta, com ara la família, les festes tradicionals i el barri.
  • Intercomunicació i llenguatges: els diferents llenguatges treballats (llenguatge oral, matemàtic, musical, plàstic, llengua anglesa…) són una eina per a la comunicació en diferents contextos.
Anglès

Anglès

Tic Tac

Tic Tac

Ambients

Ambients de creativitat

Jocs descoberta

Jocs de descoberta

Ponències

Ponències

Experiments

Experiments

Expressió artística

Expressió artística

Racons d'aprenentatge

Racons d’aprenentatge

ANGLÈS

La iniciació a la llengua anglesa es fa des de P-3 i es fa mitjançant diferents sessions setmanals basades en activitats, cançons, jocs i de desenvolupament motor sempre realitzades  en aquesta llengua.

Tanmateix es realitzen classes d’anglès en grups desdoblats i periòdicament  es realitzen sessions  de conversa oral amb el professor nadiu de l’escola, que hi dóna el to més diferencial al registre d’anglès habitual.

Altrament, també s’utilitza la introducció del vocabulari anglès en d’altres activitats, com és en el cas dels tallers de creativitat.

TIC TAC

Les TIC i TAC  a l’Educació Infantil, a més de ser un vehicle d’accés a la informació que s’ha d’aprendre a utilitzar de forma adequada, ens ofereixen una eina de suport en la construcció de coneixement que  ajuda als nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge .

Utilitzem les TAC com a recurs educatiu al servei dels continguts curriculars però també com a eina per promoure una sèrie de competències i valors :  aspectes com la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la resolució de problemes i l’ interès per la tècnica i la tecnologia.

L’escola disposa de diferents pissarres digitals interactives que s’utilitzen en funció de les activitats que es desenvolupen a les diferents matèries, així com l’aula d’informàtica, ordinadors ( per als alumnes de P-4 i P-5) i també de  tauletes ( que s’utilitzen a P-3, P-4 i P-5).

Des del curs passat els nens de P-5 també s’inicien en la descoberta de la “programació robòtica” aplicada als Bee-bots; aquests inicis es realitzen primer amb targes i a finals de curs amb la iniciació a la programació  amb les tauletes i un software específic.

AMBIENTS DE CREATIVITAT

En aquesta activitat participen els tres nivells d’educació infantil. Una tarda a la setmana els nens i nenes de P-3, P-4 i P-5 es distribueixen en cinc grups per fer activitats creatives com:

“Cuinem?”, “Cosim?”, “Dansem?”, “Construïm?” i “ Juguem amb paper?”

En cada grup hi ha alumnat dels tres cursos, amb la qual cosa es promou el coneixement entre infants de diferents edats, la col·laboració i les relacions d’ajuda. Els agrupaments són flexibles, ja que cada infant decideix en quin taller vol participar, amb la condició que ha de passar per totes les activitats abans de repetir taller. En aquests espais es proposen diferents materials, recursos o  activitats que els nens i nenes realitzen de manera autònoma, se’ls plantegen tasques que poden realitzar sols o amb parelles i on l’adult actua com a dinamitzador o únicament com a suport (coach) per realitzar els projectes creatius dels nens.

JOCS DE DESCOBERTA

En els tres cursos d’Educació Infantil es realitza un joc de descoberta que d’una manera interdisciplinària, lúdica i molt imaginativa, portarà al grup classe a la descoberta de nous aprenentatges i experiències. Aquest joc trenca totalment el canal habitual de treball,  buscant  també la consciència de grup classe i la complicitat de les famílies! Pirates, cavallers, fades, indis, ocellets o formiguetes poden portar al grup pels “camins fantàstics, imaginatius i divertits” de la descoberta. I és que en un moment donat la classe pot esdevenir un nou escenari de treball, vivencial i sobretot divertit.

PONÈNCIES

El teatre, els poemes, la narració de contes i també la realització de diferents “Ponències” que els nens realitzen a partir de P-3 tenen com a objectiu no només aprendre a parlar i a expressar-se adequadament  en públic, sinó també gaudir en compartir allò que es descobreix o  es coneix.

 El treball en l’expressió oral potencia els aspectes formals d’entonació, vocalització, expressió gestual…, però també col·labora a posar la base d’altres aprenentatges com és el de l’expressió escrita en els aspectes estructurals de coherència, ordre, ús de vocabulari precís i correcte, argumentació, etc.

Parlar en públic és més senzill si des de ben petit has après a viure’n l’experiència, i sobretot  familiaritzar-te amb un públic més que agraït, com és  la colla que formen els seus companys.

EXPERIMENTEMS

Al llarg de l’educació infantil realitzem diferents tallers per treballar i experimentar , com un mitjà més de l’estimulació cognitiva dels més petits . A P-5 aquest taller es realitza setmanalment en petits grups, que tenen en comú el fet de treballar aspectes com: la formulació d’hipòtesis, la identificació de problemes, l’establiment d’objectius, la planificació, l’aprenentatge per assaig-error i finalment la valoració del resultat obtingut.

Aquesta activitat es realitza en grups reduïts. La dinàmica de la classe és oberta, amb molta presència de l’ intercanvi d’idees i de la col·laboració dels altres.

Aquest curs passat es va introduir, com un taller d’allò més motivador la robòtica educativa. Aquesta activitat es veu reflectida en un petit blog que es pot seguir al web de l’Escola.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’Escola Betúlia ha mostrat sempre interès i mitjans  per a despertar la sensibilitat i la capacitat d’expressar i percebre  sentiments a través de l’art, bé sigui pintura, escultura, dansa, teatre o música.  Aquests aprenentatges són  una manera més de sensibilitzar els infants vers al món i la societat que els envolta.

A través dels artistes més rellevants, els nens i nenes d’Educació Infantil  s’apropen a l’art tot treballant: Miró, Jackson Pollock, Kandinsky, Gaudí, Calders, Monet… i ho fem tocant i palpant l’art d’una manera directa, participativa i creativa, però també anant-ho a veure en directe, amb visites al MNAC, Fundació Miró, CaixaFòrum, Museu de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, Parc Güell… o participant en tallers d’escultura o pintura creativa a CaixaFòrum .

Tanmateix, tenim molt present que a prop de la nostra escola també es pot descobrir l’art, a mans de  Campeny i de l’Eulàlia Monés.

RACONS D’APRENENTATGE

En els cursos de P-3, P-4 i P-5 es fan racons itinerants lligats a les àrees d’aprenentatge.  S’organitzen en petits grups de nens i nenes que van rotant per diferents espais. Els racons són variables en relació al ritme de cada grup i es van modificant a mesura que avancen els aprenentatges, utilitzant diversos recursos ( tablets, jocs manipulatius, PDi,…) El més llarg recorregut durant tot el curs són els dedicats a la lectura i l’escriptura  ( camins, discriminació visual, direccionalitat, treball de la pinça, aparellar i classificar paraules, lectura individualitzada etc…) i de matemàtiques (sèries, reconeixement numèric, classificació per atributs, tangrams, pensar, calcular, numerar, etc …).

Últimes entrades