Convivència

Back to homepage

A continuació, s’indiquen els articles de les Normes d’organització i funcionament del centre que recullen l’actuació de la comissió de convivència, la mediació escolar i els deures dels alumnes.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Tindrem una comissió encarregada de garantir la planificació de mesures preventives i la mediació. Aquesta comissió serà també l’encarregada de solucionar els conflictes entre alumnes quan no hagin sol·licitat mediació i també quan la mediació no hagi donat resultat positiu.
La comissió estarà formada per un pare, tres professors i la directora que la presidirà. En les seves sessions hi podran participar altres professionals, amb veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli.

Escola Betúlia

MEDIACIÓ ESCOLAR

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. Les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la mediació.

DEURES DELS ALUMNES

Deure de respecte als altres:

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Deure d’estudi:

  1. L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.
  1. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del Centre i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

CONSELL ESCOLAR I CLAUSTRE DE PROFESSORS

El Consell Escolar del centre ha de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat, ha de conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i ha de vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures adoptades per la Direcció del Centre es corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el Centre, el consell escolar, a instància dels pares, podrà revisar la decisió i proposar, si escau, les mesures oportunes.

El Parlament de la Música - Escola Betúlia

El Claustre de professors ha de conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i ha de vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.

PROGRAMA TEI

El Projecte de Tutoria entre Iguals (TEI) s’instaura aquest any dins del Projecte d’escola per primera vegada. La motivació per atendre d’una manera integral el nostre alumnat ens ha portat a implementar el projecte.

L’objectiu del mateix és establir uns mecanismes de prevenció envers l’assetjament escolar o bullying mitjançant la tutorització emocional entre els alumnes. Fomenta el treball de l’educació emocional mitjançant valors com el respecte, l’empatia i la convivència, en favor de la prevenció.

Per dur a terme aquest projecte, els alumnes exerceixen dos rols diferenciats durant el curs: un grup seran els Tutors i, l’altre, els tutoritzats. A la nostra escola, els tutors seran els alumnes de cinquè de primària i els de tercer d’ESO. Els tutoritzats seran els de tercer de primària i els de primer d’ESO, respectivament.

Per tal que el projecte s’implementi positivament, tutors i tutoritzats reben formació durant el curs i se’ls fa un seguiment mitjançant diferents dinàmiques que afavoreixen la cohesió entre ells.