Convivència

Back to homepage

A continuació, s’indiquen els articles de les Normes d’organització i funcionament del centre que recullen l’actuació de la comissió de convivència, la mediació escolar i els deures dels alumnes.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Tindrem una comissió encarregada de garantir la planificació de mesures preventives i la mediació. Aquesta comissió serà també l’encarregada de solucionar els conflictes entre alumnes quan no hagin sol·licitat mediació i també quan la mediació no hagi donat resultat positiu.
La comissió estarà formada per un pare, tres professors i la directora que la presidirà. En les seves sessions hi podran participar altres professionals, amb veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli.

Escola Betúlia

MEDIACIÓ ESCOLAR

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. Les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la mediació.

DEURES DELS ALUMNES

Deure de respecte als altres:

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Deure d’estudi:

  1. L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.
  1. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del Centre i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

CONSELL ESCOLAR I CLAUSTRE DE PROFESSORS

El Consell Escolar del centre ha de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat, ha de conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i ha de vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures adoptades per la Direcció del Centre es corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el Centre, el consell escolar, a instància dels pares, podrà revisar la decisió i proposar, si escau, les mesures oportunes.

El Parlament de la Música - Escola Betúlia

El Claustre de professors ha de conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i ha de vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.